Telerau defnyddio

Cyflwyniad

Mae defnyddio ein gwefan yn amodol ar y telerau ac amodau defnyddio canlynol, fel y’u diwygir o bryd i’w gilydd (y “Telerau”). Mae'r Telerau i'w darllen gyda'ch gilydd gydag unrhyw delerau, amodau neu ymwadiadau a ddarperir ar dudalennau ein gwefan. Adolygwch y Telerau yn ofalus. Mae’r Telerau’n berthnasol i holl ddefnyddwyr ein gwefan, gan gynnwys heb gyfyngiad, defnyddwyr sy’n borwyr, cwsmeriaid, masnachwyr, gwerthwyr a/neu gyfranwyr cynnwys. Os ydych chi'n cyrchu ac yn defnyddio'r wefan hon, rydych chi'n derbyn ac yn cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau a'n Polisi Preifatrwydd ac yn cydymffurfio â nhw. Os nad ydych yn cytuno i'r Telerau neu ein Polisi Preifatrwydd, nid ydych wedi'ch awdurdodi i gael mynediad i'n gwefan, defnyddio unrhyw un o wasanaethau ein gwefan neu osod archeb ar ein gwefan.

Defnyddio ein Gwefan

Rydych yn cytuno i ddefnyddio ein gwefan at ddibenion cyfreithlon ac nid at unrhyw ddiben anghyfreithlon neu anawdurdodedig, gan gynnwys heb gyfyngiad, yn groes i unrhyw gyfraith eiddo deallusol neu breifatrwydd. Trwy gytuno i'r Telerau, rydych yn cynrychioli ac yn gwarantu eich bod o leiaf yr oed mwyafrif yn eich gwladwriaeth neu dalaith breswyl a'ch bod yn gallu ymrwymo'n gyfreithiol i gontract rhwymol.

Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio ein gwefan i gynnal unrhyw weithgaredd a fyddai’n drosedd sifil neu droseddol neu’n torri unrhyw gyfraith. Rydych yn cytuno i beidio â cheisio ymyrryd â rhwydwaith neu nodweddion diogelwch ein gwefan nac i ennillmynediad heb awdurdod i'n systemau.

Rydych yn cytuno i roi gwybodaeth bersonol gywir i ni, megis eich cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post a manylion cyswllt eraill er mwyn cwblhau eich archeb neu gysylltu â chi yn ôl yr angen. Rydych yn cytuno i ddiweddaru eich cyfrif a'ch gwybodaeth yn brydlon. Rydych yn ein hawdurdodi i gasglu a defnyddio'r wybodaeth hon i gysylltu â chi yn unol â'n Polisi Preifatrwydd.

Amodau Cyffredinol

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod gwasanaeth i unrhyw un, ar unrhyw adeg, am unrhyw reswm . Rydym yn cadw’r hawl i wneud unrhyw addasiadau i’r wefan, gan gynnwys terfynu, newid, atal neu derfynu unrhyw agwedd o’r wefan ar unrhyw adeg, heb rybudd. Mae’n bosibl y byddwn yn gosod rheolau neu gyfyngiadau ychwanegol ar y defnydd o’n gwefan. Rydych yn cytuno i adolygu'r Telerau'n rheolaidd a bydd eich mynediad neu ddefnydd parhaus o'n gwefan yn golygu eich bod yn cytuno i unrhyw newidiadau.

Rydych yn cytuno na fyddwn yn atebol i chi nac unrhyw drydydd parti am unrhyw addasiad, ataliad neu derfynu ein gwefan neu ar gyfer unrhyw wasanaeth, cynnwys, nodwedd neu gynnyrch a gynigir trwy ein gwefan.

Cysylltiadau i Wefannau Trydydd Parti

Er hwylustod yw dolenni o wefannau neu i wefannau y tu allan i'n gwefan. yn unig. Nid ydym yn adolygu, yn cymeradwyo, yn cymeradwyo nac yn rheoli, ac nid ydym yn gyfrifol am unrhyw wefannau sy'n gysylltiedig â'n gwefan neu â'n gwefan, cynnwys y gwefannau hynny, y trydydd partïon a enwir ynddynt, na'ucynhyrchion a gwasanaethau. Eich cyfrifoldeb chi yn unig yw cysylltu ag unrhyw wefan arall ac ni fyddwn yn gyfrifol nac yn atebol am unrhyw iawndal mewn cysylltiad â chysylltu. Mae dolenni i wefannau meddalwedd y gellir eu lawrlwytho er hwylustod yn unig ac nid ydym yn gyfrifol nac yn atebol am unrhyw anawsterau neu ganlyniadau sy'n gysylltiedig â lawrlwytho'r meddalwedd. Mae defnydd o unrhyw feddalwedd sy'n cael ei lawrlwytho yn cael ei lywodraethu gan delerau'r cytundeb trwydded, os o gwbl, sy'n cyd-fynd â'r meddalwedd neu'n cael ei ddarparu.

Eich Gwybodaeth Bersonol

Gweler ein Polisi Preifatrwydd i ddysgu am sut rydym yn casglu, defnyddio a rhannu eich gwybodaeth bersonol.

Gwallau a Hepgoriadau

Sylwer y gall ein gwefan gynnwys gwallau teipio neu anghywirdebau ac efallai nad yw'n gyflawn nac yn gyfredol. Rydym yn cadw'r hawl i gywiro unrhyw wallau, anghywirdebau neu hepgoriadau ac i newid neu ddiweddaru gwybodaeth ar unrhyw adeg, heb rybudd ymlaen llaw (gan gynnwys ar ôl i orchymyn gael ei gyflwyno). Gall gwallau, anghywirdebau neu hepgoriadau o'r fath ymwneud â disgrifiad o'r cynnyrch, prisio, hyrwyddo ac argaeledd ac rydym yn cadw'r hawl i ganslo neu wrthod unrhyw archeb a osodwyd ar sail gwybodaeth prisio neu argaeledd anghywir, i'r graddau a ganiateir gan gyfraith berthnasol.

Nid ydym yn ymrwymo i ddiweddaru, addasu nac egluro gwybodaeth ar ein gwefan, ac eithrio fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Ymwadiad a Chyfyngiad Atebolrwydd

Rydych yn cymryd y cyfancyfrifoldeb a risg mewn perthynas â’ch defnydd o’n gwefan, a ddarperir “fel y mae” heb warantau, sylwadau neu amodau o unrhyw fath, naill ai’n ddatganedig neu’n oblygedig, o ran gwybodaeth a gyrchir o’n gwefan neu drwyddi, gan gynnwys heb gyfyngiad, y cyfan cynnwys a deunyddiau, a swyddogaethau a gwasanaethau a ddarperir ar ein gwefan, y darperir pob un ohonynt heb warant o unrhyw fath, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i warantau ynghylch argaeledd, cywirdeb, cyflawnder neu ddefnyddioldeb cynnwys neu wybodaeth, mynediad di-dor, ac unrhyw warantau teitl, diffyg trosedd, gwerthadwyedd neu addasrwydd at ddiben penodol. Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan na'i gweithrediad na chynnwys a deunydd y gwasanaethau sydd ar gael felly yn amserol, yn ddiogel, yn ddi-dor neu'n rhydd o wallau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu y bydd ein gwefannau neu'r gweinyddwyr sy'n gwneud ein gwefan. sydd ar gael yn rhydd o firysau neu gydrannau niweidiol eraill.

Chi yn unig sy'n gyfrifol am ddefnyddio ein gwefan a chi sy'n cymryd cyfrifoldeb llawn am unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â'ch defnydd o'n gwefan. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw iawndal o unrhyw fath sy'n gysylltiedig â'r defnydd o'n gwefan.

Ni fyddwn ni, na'n cymdeithion, ein cynnwys neu'n darparwyr gwasanaeth, nac unrhyw rai o'n darparwyr cynnwys neu eu gwasanaethau nhw, nac unrhyw rai o'n darparwyr ni, neu eu darparwyr gwasanaeth, mewn unrhyw achos. cyfarwyddwyr, swyddogion, asiantau, contractwyr, cyflenwyr neucyflogeion fod yn atebol i chi am unrhyw iawndal uniongyrchol, anuniongyrchol, arbennig, damweiniol, canlyniadol, rhagorol neu gosbol, colledion neu achosion gweithredu, neu refeniw a gollwyd, elw a gollwyd, busnes neu werthiannau a gollwyd, neu unrhyw fath arall o ddifrod, boed wedi’i leoli yn contract neu gamwedd (gan gynnwys esgeulustod), atebolrwydd llym neu fel arall, sy'n deillio o'ch defnydd o, neu anallu i ddefnyddio, neu berfformiad, ein gwefan neu'r cynnwys neu ddeunydd neu ymarferoldeb trwy ein gwefan, hyd yn oed os cawn ein hysbysu o'r posibilrwydd o iawndal o'r fath.

Nid yw rhai awdurdodaethau yn caniatáu cyfyngu atebolrwydd neu eithrio neu gyfyngu ar rai iawndal. Mewn awdurdodaethau o'r fath, efallai na fydd rhai neu bob un o'r ymwadiadau, gwaharddiadau neu gyfyngiadau uchod yn berthnasol i chi a bydd ein hatebolrwydd yn gyfyngedig i'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith.

Indemniad

Chi cytuno i'n hamddiffyn a'n hindemnio, a'n dal ni a'n cymdeithion yn ddiniwed, a'n cyfarwyddwyr, swyddogion, asiantau, contractwyr a'u gweithwyr priodol yn erbyn unrhyw golledion, rhwymedigaethau, hawliadau, treuliau (gan gynnwys ffioedd cyfreithiol) mewn unrhyw ffordd sy'n deillio o , yn ymwneud â neu mewn cysylltiad â’ch defnydd o’n gwefan, eich bod yn torri’r Telerau, neu bostio neu drosglwyddo unrhyw ddeunyddiau ar neu drwy’r wefan gennych chi, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw drydydd parti yn honni bod unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau a ddarperir gennych chi droseddar hawliau perchnogol unrhyw drydydd parti.

Cytundeb Cyfan

Mae’r Telerau ac unrhyw ddogfennau y cyfeirir atynt yn benodol ynddynt yn cynrychioli’r cytundeb cyfan rhyngoch chi a ni mewn perthynas â phwnc y Telerau ac yn disodli unrhyw gytundeb, dealltwriaeth neu drefniant blaenorol rhyngoch chi a ni, boed ar lafar neu'n ysgrifenedig. Rydych chi a ninnau’n cydnabod, wrth ymrwymo i’r Telerau hyn, nad ydych chi na ninnau wedi dibynnu ar unrhyw gynrychiolaeth, ymrwymiad neu addewid a roddwyd gan y llall neu a awgrymwyd o unrhyw beth a ddywedwyd neu a ysgrifennwyd rhyngoch chi a ni cyn y Telerau hyn, ac eithrio fel y nodir yn benodol yn y Telerau.

Hildiad

Ni fydd ein methiant i arfer neu orfodi unrhyw hawl neu ddarpariaeth yn y Telerau yn gyfystyr ag ildio hawl neu ddarpariaeth o'r fath. Ni fydd hepgoriad gennym ni o unrhyw ddiffygdalu yn gyfystyr ag ildio unrhyw ddiffyg dilynol. Nid oes unrhyw ildiad gennym ni yn effeithiol oni bai ei fod yn cael ei gyfleu i chi yn ysgrifenedig.

Penawdau

Mae unrhyw benawdau a theitlau yma er hwylustod yn unig.

Severability

Os bydd unrhyw awdurdod cymwys yn penderfynu bod unrhyw un o ddarpariaethau’r Telerau yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n anorfodadwy, bydd darpariaeth o’r fath i’r graddau hynny yn cael ei thorri oddi wrth weddill y Telerau, a fydd yn parhau i fod yn ddilys ac yn orfodadwy i’r graddau llawnaf a ganiateir gan gyfraith.

Cwestiynau neu Bryderon

Anfonwch bob cwestiwn, sylw ac adborth atom yn"[email protected]"

Sgrolio i'r brig