Syarat penggunaan

Pengenalan

Penggunaan tapak web kami tertakluk kepada terma dan syarat penggunaan berikut, seperti yang dipinda dari semasa ke semasa ("Syarat"). Terma tersebut hendaklah dibaca bersama oleh anda dengan sebarang terma, syarat atau penafian yang disediakan dalam halaman laman web kami. Sila semak Syarat dengan teliti. Syarat terpakai kepada semua pengguna tapak web kami, termasuk tanpa had, pengguna yang merupakan pelayar, pelanggan, pedagang, vendor dan/atau penyumbang kandungan. Jika anda mengakses dan menggunakan laman web ini, anda menerima dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi Terma dan Dasar Privasi kami. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma atau Dasar Privasi kami, anda tidak dibenarkan untuk mengakses tapak web kami, menggunakan mana-mana perkhidmatan tapak web kami atau membuat pesanan di tapak web kami.

Penggunaan Laman Web kami

Anda bersetuju untuk menggunakan laman web kami untuk tujuan yang sah dan bukan untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan, termasuk tanpa had, yang melanggar mana-mana undang-undang harta intelek atau privasi. Dengan bersetuju menerima Terma, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda sekurang-kurangnya mencapai umur dewasa di negeri atau wilayah tempat tinggal anda dan secara sah berkemampuan untuk membuat kontrak yang mengikat.

Anda bersetuju untuk tidak menggunakan tapak web kami untuk menjalankan sebarang aktiviti yang boleh menjadi kesalahan sivil atau jenayah atau melanggar mana-mana undang-undang. Anda bersetuju untuk tidak cuba mengganggu rangkaian atau ciri keselamatan tapak web kami atau untuk mendapatkan keuntunganakses tanpa kebenaran kepada sistem kami.

Anda bersetuju untuk memberikan kami maklumat peribadi yang tepat, seperti alamat e-mel anda, alamat surat-menyurat dan butiran hubungan lain untuk melengkapkan pesanan anda atau menghubungi anda apabila diperlukan. Anda bersetuju untuk mengemas kini akaun dan maklumat anda dengan segera. Anda memberi kuasa kepada kami untuk mengumpul dan menggunakan maklumat ini untuk menghubungi anda mengikut Dasar Privasi kami.

Syarat Am

Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja, pada bila-bila masa, atas sebarang sebab . Kami berhak untuk membuat sebarang pengubahsuaian pada laman web, termasuk menamatkan, menukar, menggantung atau menghentikan mana-mana aspek laman web pada bila-bila masa, tanpa notis. Kami mungkin mengenakan peraturan atau had tambahan ke atas penggunaan laman web kami. Anda bersetuju untuk menyemak Terma dengan kerap dan akses atau penggunaan tapak web kami yang berterusan bermakna anda bersetuju dengan sebarang perubahan.

Anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau pemberhentian tapak web kami atau untuk sebarang perkhidmatan, kandungan, ciri atau produk yang ditawarkan melalui tapak web kami.

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Pautan dari atau ke tapak web di luar tapak web kami adalah untuk kemudahan sahaja. Kami tidak menyemak, menyokong, meluluskan atau mengawal, dan tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana tapak yang dipautkan dari atau ke tapak web kami, kandungan tapak tersebut, pihak ketiga yang dinamakan di dalamnya, atau merekaproduk dan servis. Memautkan ke mana-mana tapak lain adalah atas risiko anda sendiri dan kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang berkaitan dengan pemautan. Pautan ke tapak perisian yang boleh dimuat turun adalah untuk kemudahan sahaja dan kami tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang kesulitan atau akibat yang berkaitan dengan memuat turun perisian. Penggunaan mana-mana perisian yang dimuat turun dikawal oleh syarat perjanjian lesen, jika ada, yang disertakan dengan atau disediakan dengan perisian.

Maklumat Peribadi Anda

Sila lihat Dasar Privasi kami untuk mengetahui tentang cara kami mengumpul, menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda.

Ralat dan Peninggalan

Sila ambil perhatian bahawa tapak web kami mungkin mengandungi ralat tipografi atau ketidaktepatan dan mungkin tidak lengkap atau terkini. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan dan untuk menukar atau mengemas kini maklumat pada bila-bila masa, tanpa notis awal (termasuk selepas pesanan telah diserahkan). Ralat, ketidaktepatan atau peninggalan sedemikian mungkin berkaitan dengan perihalan produk, harga, promosi dan ketersediaan dan kami berhak untuk membatalkan atau menolak sebarang pesanan yang dibuat berdasarkan harga yang salah atau maklumat ketersediaan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

Kami tidak berjanji untuk mengemas kini, mengubah suai atau menjelaskan maklumat di tapak web kami, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

Penafian dan Had Liabiliti

Anda menganggap semuatanggungjawab dan risiko berkenaan dengan penggunaan laman web kami oleh anda, yang disediakan "seadanya" tanpa jaminan, representasi atau syarat dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, berkenaan dengan maklumat yang diakses daripada atau melalui laman web kami, termasuk tanpa had, semua kandungan dan bahan, dan fungsi dan perkhidmatan yang disediakan di laman web kami, yang kesemuanya disediakan tanpa sebarang jenis waranti, termasuk tetapi tidak terhad kepada waranti berkenaan ketersediaan, ketepatan, kesempurnaan atau kegunaan kandungan atau maklumat, akses tanpa gangguan dan sebarang jaminan hak milik, bukan pelanggaran, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Kami tidak menjamin bahawa laman web kami atau fungsinya atau kandungan dan bahan perkhidmatan yang disediakan dengan itu akan tepat pada masanya, selamat, tidak terganggu atau bebas ralat, bahawa kecacatan akan diperbetulkan, atau bahawa laman web kami atau pelayan yang membuat laman web kami tersedia adalah bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.

Penggunaan tapak web kami adalah atas risiko anda sendiri dan anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kos yang berkaitan dengan penggunaan tapak web kami oleh anda. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa jenis kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan tapak web kami.

Kami tidak akan, atau ahli gabungan kami, kandungan atau penyedia perkhidmatan kami atau mereka masing-masing, atau mana-mana daripada kami atau mereka. pengarah, pegawai, ejen, kontraktor, pembekal ataupekerja bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, khas, sampingan, berbangkit, teladan atau punitif, kerugian atau punca tindakan, atau kehilangan hasil, kehilangan keuntungan, kehilangan perniagaan atau jualan, atau apa-apa jenis kerosakan lain, sama ada berdasarkan kontrak atau tort (termasuk kecuaian), liabiliti ketat atau sebaliknya, yang timbul daripada penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, atau prestasi, laman web kami atau kandungan atau bahan atau fungsi melalui laman web kami, walaupun kami dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan sedemikian.

Bidang kuasa tertentu tidak membenarkan pengehadan liabiliti atau pengecualian atau pengehadan ganti rugi tertentu. Dalam bidang kuasa sedemikian, beberapa atau semua penafian, pengecualian atau pengehadan di atas, mungkin tidak terpakai kepada anda dan liabiliti kami akan dihadkan pada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

Ganti Rugi

Anda bersetuju untuk membela dan menanggung rugi kami, dan memastikan kami dan sekutu kami tidak berbahaya, dan pengarah, pegawai, ejen, kontraktor, dan pekerja kami serta masing-masing terhadap sebarang kerugian, liabiliti, tuntutan, perbelanjaan (termasuk yuran guaman) dalam apa jua cara yang timbul daripada , berkaitan atau berkaitan dengan penggunaan laman web kami oleh anda, pelanggaran Syarat anda, atau penyiaran atau penghantaran sebarang bahan pada atau melalui tapak web oleh anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada, mana-mana pihak ketiga yang mendakwa bahawa sebarang maklumat atau bahan yang disediakan oleh anda melanggaratas mana-mana hak proprietari pihak ketiga.

Keseluruhan Perjanjian

Syarat dan mana-mana dokumen yang dirujuk secara jelas di dalamnya mewakili keseluruhan perjanjian antara anda dan kami berhubung dengan perkara pokok Syarat dan menggantikan sebarang perjanjian, persefahaman atau pengaturan terdahulu antara anda dan kami, sama ada secara lisan atau bertulis. Kedua-dua anda dan kami mengakui bahawa, dalam memasuki Syarat ini, anda dan kami tidak bergantung pada sebarang representasi, aku janji atau janji yang diberikan oleh yang lain atau tersirat daripada apa-apa yang dikatakan atau ditulis antara anda dan kami sebelum Terma tersebut, kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam Terma.

Penepian

Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Terma tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut. Penepian oleh kami terhadap sebarang keingkaran tidak akan menjadi penepian bagi mana-mana keingkaran berikutnya. Tiada penepian oleh kami adalah berkesan melainkan ia dimaklumkan kepada anda secara bertulis.

Tajuk

Sebarang tajuk dan tajuk di sini adalah untuk kemudahan sahaja.

Kebolehpisahan

Jika mana-mana peruntukan Syarat ditentukan oleh mana-mana pihak berkuasa berwibawa sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut akan setakat itu diputuskan daripada Syarat yang selebihnya, yang akan terus sah dan boleh dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

Soalan atau Kebimbangan

Sila hantar semua soalan, ulasan dan maklum balas kepada kami di"[email protected]"

Gulung ke atas