නිවාඩු සහ වාර

කළු ඉතිහාස මාසයේ ක්‍රියාකාරකම්

පෙබරවාරි 1 වැනි දින දරුවන් සඳහා කළු ඉතිහාස මාසය ආරම්භ වේ, ඔබ නිවසේ හෝ පන්ති කාමරයේ ඉගෙන ගන්නවා! කළු ඉතිහාස මාසය සඳහා ඔබට කළ හැකි ක්‍රියාකාරකම් මොනවාදැයි කල්පනා කරනවාද? මම ඔබ වෙනුවෙන් මෙම සටහනේ මගේ...

ඉහළට යන්න