Kushtet e përdorimit

Hyrje

Përdorimi i faqes sonë të internetit është subjekt i termave dhe kushteve të përdorimit të mëposhtëm, të ndryshuar herë pas here ("Kushtet"). Kushtet duhet të lexohen së bashku nga ju me çdo kusht, kusht ose mohim të dhënë në faqet e faqes sonë të internetit. Ju lutemi rishikoni me kujdes Kushtet. Kushtet zbatohen për të gjithë përdoruesit e faqes sonë të internetit, duke përfshirë pa kufizim, përdoruesit që janë shfletues, klientë, tregtarë, shitës dhe/ose kontribues të përmbajtjes. Nëse hyni dhe përdorni këtë faqe interneti, ju pranoni dhe pranoni të jeni të detyruar dhe të pajtoheni me Kushtet dhe Politikën tonë të Privatësisë. Nëse nuk jeni dakord me Kushtet ose me politikën tonë të privatësisë, nuk jeni të autorizuar të hyni në faqen tonë të internetit, të përdorni ndonjë nga shërbimet e faqes sonë të internetit ose të bëni një porosi në faqen tonë të internetit.

Përdorimi i faqes sonë të internetit

Ju pranoni të përdorni faqen tonë të internetit për qëllime legjitime dhe jo për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar, duke përfshirë pa kufizim, në shkelje të çdo ligji të pronësisë intelektuale ose të privatësisë. Duke rënë dakord me Kushtet, ju përfaqësoni dhe garantoni se jeni të paktën mosha madhore në shtetin ose krahinën tuaj të banimit dhe jeni ligjërisht të aftë për të lidhur një kontratë detyruese.

Ju pranoni të mos përdorni faqen tonë të internetit për të kryer çdo veprimtari që do të përbënte një vepër civile ose penale ose do të shkelte ndonjë ligj. Ju pranoni të mos përpiqeni të ndërhyni në rrjetin ose veçoritë e sigurisë së faqes sonë të internetit ose të fitoniQasje e paautorizuar në sistemet tona.

Ju pranoni të na jepni informacione të sakta personale, të tilla si adresa juaj e emailit, adresa e postës dhe detaje të tjera të kontaktit në mënyrë që të plotësoni porosinë tuaj ose t'ju kontaktojmë sipas nevojës. Ju pranoni të përditësoni menjëherë llogarinë dhe informacionin tuaj. Ju na autorizoni të mbledhim dhe përdorim këtë informacion për t'ju kontaktuar në përputhje me politikën tonë të privatësisë.

Kushtet e përgjithshme

Ne rezervojmë të drejtën t'i refuzojmë shërbimin kujtdo, në çdo kohë, për çfarëdo arsye . Ne rezervojmë të drejtën për të bërë çdo modifikim në faqen e internetit, duke përfshirë përfundimin, ndryshimin, pezullimin ose ndërprerjen e çdo aspekti të faqes në internet në çdo kohë, pa paralajmërim. Ne mund të vendosim rregulla ose kufizime shtesë në përdorimin e faqes sonë të internetit. Ju pranoni t'i rishikoni rregullisht Kushtet dhe qasja ose përdorimi i vazhdueshëm i faqes sonë të internetit do të nënkuptojë se jeni dakord për çdo ndryshim.

Ju pranoni që ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për çdo modifikim, pezullim ose ndërprerjen e faqes sonë të internetit ose për ndonjë shërbim, përmbajtje, veçori ose produkt të ofruar nëpërmjet faqes sonë të internetit.

Lidhjet me faqet e internetit të palëve të treta

Lidhjet nga ose në faqet e internetit jashtë sajtit tonë të internetit janë krijuar për lehtësi vetëm. Ne nuk shqyrtojmë, miratojmë, miratojmë ose kontrollojmë dhe nuk jemi përgjegjës për asnjë sajt të lidhur nga ose me faqen tonë të internetit, përmbajtjen e atyre faqeve, palët e treta të përmendura në to, ose të tyreprodukteve dhe shërbimeve. Lidhja me çdo faqe tjetër është në rrezikun tuaj të vetëm dhe ne nuk do të jemi përgjegjës ose përgjegjës për ndonjë dëmtim në lidhje me lidhjen. Lidhjet në faqet e softuerit të shkarkueshëm janë vetëm për lehtësi dhe ne nuk jemi përgjegjës ose përgjegjës për ndonjë vështirësi ose pasojë që lidhet me shkarkimin e softuerit. Përdorimi i çdo softueri të shkarkuar rregullohet nga kushtet e marrëveshjes së licencës, nëse ka, që shoqëron ose ofrohet me softuerin.

Informacioni juaj personal

Ju lutemi shikoni Politikën tonë të Privatësisë për të mësuar rreth se si ne mbledhim, përdorim dhe ndajmë të dhënat tuaja personale.

Gabimet dhe lëshimet

Ju lutemi, vini re se faqja jonë e internetit mund të përmbajë gabime ose pasaktësi shtypi dhe mund të mos jetë e plotë ose aktuale. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar çdo gabim, pasaktësi ose lëshim dhe për të ndryshuar ose përditësuar informacionin në çdo kohë, pa njoftim paraprak (përfshirë pas dorëzimit të një porosie). Gabime, pasaktësi ose lëshime të tilla mund të lidhen me përshkrimin e produktit, çmimin, promovimin dhe disponueshmërinë dhe ne rezervojmë të drejtën të anulojmë ose refuzojmë çdo porosi të bërë në bazë të informacionit të pasaktë të çmimit ose disponueshmërisë, në masën e lejuar nga ligji në fuqi.

Ne nuk marrim përsipër të përditësojmë, modifikojmë ose sqarojmë informacionin në faqen tonë të internetit, përveçse siç kërkohet me ligj.

Mohimi i përgjegjësisë dhe kufizimi i përgjegjësisë

Ju supozoni të gjithapërgjegjësia dhe rreziku në lidhje me përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit, e cila ofrohet "siç është" pa garanci, përfaqësime ose kushte të çfarëdo lloji, të shprehura ose të nënkuptuara, në lidhje me informacionin e aksesuar nga ose nëpërmjet faqes sonë të internetit, duke përfshirë pa kufizim, të gjitha përmbajtja dhe materialet, dhe funksionet dhe shërbimet e ofruara në faqen tonë të internetit, të cilat të gjitha ofrohen pa asnjë lloj garancie, duke përfshirë por pa u kufizuar në garancitë në lidhje me disponueshmërinë, saktësinë, plotësinë ose dobinë e përmbajtjes ose informacionit, aksesin e pandërprerë dhe çdo garanci. të titullit, mosshkeljes, tregtueshmërisë ose përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar. Ne nuk garantojmë që faqja jonë e internetit ose funksionimi i saj ose përmbajtja dhe materiali i shërbimeve të vëna në dispozicion do të jetë në kohë, i sigurt, i pandërprerë ose pa gabime, se defektet do të korrigjohen ose se faqet tona të internetit ose serverët që e bëjnë faqen tonë të internetit në dispozicion janë pa viruse ose përbërës të tjerë të dëmshëm.

Përdorimi i faqes sonë të internetit është në rrezikun tuaj të vetëm dhe ju merrni përgjegjësinë e plotë për çdo kosto që lidhet me përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit. Ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë dëmtim të çfarëdo lloji që lidhet me përdorimin e faqes sonë të internetit.

Në asnjë rast ne, ose filialet tona, përmbajtja ose ofruesit e shërbimeve tona ose të tyre përkatëse, ose ndonjë nga tonat ose të tyre drejtorët, oficerët, agjentët, kontraktorët, furnitorët përkatës osepunonjësit janë përgjegjës ndaj jush për çdo dëm të drejtpërdrejtë, të tërthortë, të veçantë, të rastësishëm, pasues, shembullor ose ndëshkues, humbje ose shkak të veprimit, ose të ardhura të humbura, fitime të humbura, biznes ose shitje të humbur, ose çdo lloj dëmi tjetër, pavarësisht nëse bazohet në kontratë ose dëmshpërblim (përfshirë neglizhencën), përgjegjësi të rreptë ose ndryshe, që rrjedhin nga përdorimi, ose pamundësia për të përdorur, ose performanca e faqes sonë të internetit ose përmbajtjes ose materialit ose funksionalitetit përmes faqes sonë të internetit, edhe nëse jemi të këshilluar për mundësia e dëmeve të tilla.

Disa juridiksione nuk lejojnë kufizimin e përgjegjësisë ose përjashtimin ose kufizimin e disa dëmeve. Në juridiksione të tilla, disa ose të gjitha mohimet, përjashtimet ose kufizimet e mësipërme mund të mos zbatohen për ju dhe përgjegjësia jonë do të kufizohet në masën maksimale të lejuar me ligj.

Dëmshpërblimi

Ju dakord të na mbrojë dhe të na dëmshpërblejë, dhe të na mbajë të padëmshëm ne dhe bashkëpunëtorët tanë, dhe drejtorët, oficerët, agjentët, kontraktorët dhe punonjësit tanë dhe të tyre përkatës kundër çdo humbjeje, detyrimi, pretendimi, shpenzimi (përfshirë tarifat ligjore) në çfarëdo mënyre që rrjedh nga , në lidhje me ose në lidhje me përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit, shkeljen nga ana juaj të Kushteve, ose postimin ose transmetimin e ndonjë materiali në ose nëpërmjet sajtit nga ju, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo palë të tretë që pretendon se çdo informacion ose material ofruar nga ju shkelinmbi çdo të drejtë pronësie të palës së tretë.

Marrëveshja e plotë

Kushtet dhe çdo dokument i përmendur shprehimisht në to përfaqësojnë të gjithë marrëveshjen midis jush dhe nesh në lidhje me objektin e Kushteve dhe zëvendësojnë çdo marrëveshje paraprake, mirëkuptim ose marrëveshje ndërmjet jush dhe nesh, qoftë me gojë apo me shkrim. Si ju ashtu edhe ne pranojmë se, duke hyrë në këto Kushte, as ju dhe as ne nuk jemi mbështetur në ndonjë përfaqësim, ndërmarrje ose premtim të dhënë nga tjetri ose nënkuptuar nga çdo gjë e thënë ose e shkruar mes jush dhe nesh përpara këtyre Kushteve, me përjashtim të rasteve të përcaktuara shprehimisht në Kushtet.

Heqja dorë

Dështimi ynë për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të Kushteve nuk do të përbëjë heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë. Një heqje dorë nga ne për çdo mospagim nuk do të përbëjë heqje dorë nga çdo mospagim pasues. Asnjë heqje dorë nga ne nuk është efektive nëse nuk ju komunikohet me shkrim.

Titujt

Çdo titull dhe titull këtu është vetëm për lehtësi.

Ndarshmëria

Nëse ndonjë nga dispozitat e Kushteve përcaktohet nga ndonjë autoritet kompetent si i pavlefshëm, i paligjshëm ose i pazbatueshëm, një dispozitë e tillë deri në atë masë do të shkëputet nga kushtet e mbetura, të cilat do të vazhdojnë të jenë të vlefshme dhe të zbatueshme në masën më të plotë të lejuar nga ligj.

Pyetje ose shqetësime

Ju lutemi na dërgoni të gjitha pyetjet, komentet dhe komentet tek ne në"[email protected]"

Lëviz në Krye